دارم شبیه بچگی هام می شوم،دارم همان دختر بچه ی  ترسیده ی گریان وسط بازار می شوم که سر آستین هاش از اشک و آب بینی خیس است،چادر زن ها را میگیرد و ضجه می زند من گم شده ام...همانقدر پریشان و  بی پناه و رقت انگیز...

کاش مثل آن وقت ها همسایه های فضول نفرت انگیزمان پیدام کنند،بهم بخندند و ببرندم خانه مان...کاش ببرندم خانه و از مادرم کتک بخورم و احساس امنیت کنم...

من را ببرید خانه مان،قول می دهم این بار گوشه ی چادر مادرم را ول نکنم...

منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : |لعنت به پی ام اس... منبع : |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : لاطائلات |لعنت به پی ام اس... منبع : |لعنت به پی ام اس... منبع : |لعنت به پی ام اس... منبع : |لعنت به پی ام اس... منبع : |لعنت به پی ام اس... منبع : |لعنت به پی ام اس... منبع : |لعنت به پی ام اس... منبع : |لعنت به پی ام اس... منبع : |لعنت به پی ام اس... منبع : |لعنت به پی ام اس... منبع : |لعنت به پی ام اس...
برچسب ها : خانه ,ببرندم خانه